Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 3089 2613 2430 476 84.6 %
Đăng ký biện pháp bảo đảm 2489 2487 1001 2 99.9 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 415 404 362 11 97.3 %
Hộ tịch 199 191 138 8 96 %
Thi đua - Khen thưởng 53 53 53 0 100 %
Hoạt động Xây dựng 40 39 39 1 97.5 %
Văn hóa 11 11 11 0 100 %
Nông nghiệp 7 6 4 1 85.7 %
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 4 4 4 0 100 %
Kinh doanh khí 4 3 3 1 75 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 4 3 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 2 2 1 66.7 %