Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xử lý đơn thư 73 71 60 2 97.3 %