Thống kê theo lĩnh vực của Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lý lịch tư pháp 2096 2040 2021 56 97.3 %
Công chứng 18 17 16 1 94.4 %
Luật sư 6 6 6 0 100 %
Đấu giá tài sản 1 0 0 1 0 %