Thống kê theo lĩnh vực của Phòng kế hoạch nghiệp vụ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Khám bệnh, chữa bệnh 49 48 46 1 98 %
Y tế Dự phòng 1 1 1 0 100 %