Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 148 130 126 18 87.8 %
Người có công 4 1 1 3 25 %