Thống kê theo lĩnh vực của Phòng quản lý thương mại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 15529 15529 16 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 76 76 72 0 100 %
Quản lý bán hàng đa cấp 11 11 10 0 100 %