Thống kê theo lĩnh vực của Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 4 4 4 0 100 %