Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Cơ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 409 397 141 12 97.1 %
Thi đua - Khen thưởng 111 111 111 0 100 %
Đất đai 94 69 67 25 73.4 %
Hộ tịch 80 74 64 6 92.5 %
Văn hóa 11 11 11 0 100 %
Bảo trợ xã hội 10 9 8 1 90 %
GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác 1 0 0 1 0 %