Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Đạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 273 269 91 4 98.5 %
Hộ tịch 102 102 97 0 100 %
Đất đai 53 42 42 11 79.2 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %