Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nghĩa Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 46 29 28 17 63 %
Bảo trợ xã hội 19 19 19 0 100 %
Người có công 3 0 0 3 0 %
Hộ tịch 1 0 0 1 0 %