Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Nghĩa Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 62 58 42 4 93.5 %
Chứng thực 43 43 41 0 100 %
Đất đai 18 7 7 11 38.9 %
Bảo trợ xã hội 3 2 2 1 66.7 %