Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đăk R'moan

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 67 16 16 51 23.9 %
Hộ tịch 66 64 52 2 97 %
Chứng thực 26 26 25 0 100 %