Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Quảng Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 87 77 64 10 88.5 %
Đất đai 20 8 6 12 40 %
Chứng thực 20 13 8 7 65 %
Bảo trợ xã hội 8 8 8 0 100 %