Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 2168 1848 1730 320 85.2 %
Đăng ký biện pháp bảo đảm 24 23 6 1 95.8 %
Tổng hợp (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 2 2 2 0 100 %