Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở LĐTBXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Người Có Công 30 30 30 0 100 %
Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội 18 15 15 3 83.3 %
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1 1 1 0 100 %