Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tài nguyên nước 5 4 4 1 80 %
Đất đai 2 2 2 0 100 %
Địa chất và khoáng sản 2 0 0 2 0 %