Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở Tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quốc tịch 1 1 1 0 100 %
Đấu giá tài sản 1 0 0 1 0 %
Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 1 1 1 0 100 %