Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hoạt động Xây dựng 50 44 37 6 88 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 4 4 1 0 100 %
Vật liệu xây dựng 2 1 0 1 50 %
Kinh doanh bất động sản 1 1 1 0 100 %