Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thi đua - Khen thưởng 53 53 53 0 100 %
Hộ tịch 10 9 8 1 90 %
Đất đai 8 4 1 4 50 %