Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 2 2 0 0 100 %
Tháng 5 8 8 0 0 100 %
Tháng 4 4 4 0 0 100 %
Tháng 3 12 12 0 0 100 %
Tháng 2 6 6 0 0 100 %