Thống kê chi tiết theo tháng Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 11 5 6 0 100 %
Tháng 5 36 17 16 3 91.7 %
Tháng 4 47 26 12 9 80.9 %
Tháng 3 32 16 8 8 75 %
Tháng 2 34 20 7 7 79.4 %
Tháng 1 36 18 5 13 63.9 %