Thống kê chi tiết theo tháng Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 55 37 13 5 90.9 %
Tháng 11 61 29 21 11 82 %
Tháng 10 31 13 17 1 96.8 %
Tháng 9 42 18 16 8 81 %
Tháng 8 42 21 16 5 88.1 %
Tháng 7 54 25 22 7 87 %
Tháng 6 40 20 17 3 92.5 %
Tháng 5 31 17 11 3 90.3 %
Tháng 4 47 26 12 9 80.9 %
Tháng 3 32 16 8 8 75 %
Tháng 2 34 20 7 7 79.4 %
Tháng 1 36 18 5 13 63.9 %