Thống kê chi tiết theo tháng Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 1 0 0 1 0 %
Tháng 8 1 0 0 1 0 %
Tháng 7 1 1 0 0 100 %
Tháng 6 17 2 0 15 11.8 %
Tháng 5 2 1 0 1 50 %
Tháng 4 436 11 1 424 2.8 %
Tháng 3 9 4 0 5 44.4 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 8 4 0 4 50 %