Thống kê chi tiết theo tháng Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 192 183 8 1 99.5 %
Tháng 5 854 775 25 54 93.7 %
Tháng 4 901 762 35 104 88.5 %
Tháng 3 1165 903 38 224 80.8 %
Tháng 2 733 531 32 170 76.8 %
Tháng 1 723 589 23 111 84.6 %