Thống kê chi tiết theo tháng Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 861 618 56 187 78.3 %
Tháng 11 702 564 52 86 87.7 %
Tháng 10 715 618 40 57 92 %
Tháng 9 545 360 38 147 73 %
Tháng 8 606 353 52 201 66.8 %
Tháng 7 774 663 46 65 91.6 %
Tháng 6 866 808 27 31 96.4 %
Tháng 5 848 774 20 54 93.6 %
Tháng 4 901 762 35 104 88.5 %
Tháng 3 1165 903 38 224 80.8 %
Tháng 2 733 531 32 170 76.8 %
Tháng 1 723 589 23 111 84.6 %