Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 13 13 0 0 100 %
Tháng 5 40 40 0 0 100 %
Tháng 4 30 28 2 0 100 %
Tháng 3 30 29 1 0 100 %
Tháng 2 11 11 0 0 100 %
Tháng 1 30 30 0 0 100 %