Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 6 6 0 0 100 %
Tháng 5 16 16 0 0 100 %
Tháng 4 15 12 0 3 80 %
Tháng 3 27 27 0 0 100 %
Tháng 2 6 6 0 0 100 %
Tháng 1 17 16 1 0 100 %