Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 922 720 155 47 94.9 %
Tháng 4 1197 884 238 75 93.7 %
Tháng 3 1180 921 218 41 96.5 %
Tháng 2 598 486 61 51 91.5 %
Tháng 1 1234 942 205 87 92.9 %