Thống kê chi tiết theo tháng Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 14 12 2 0 100 %
Tháng 5 25 20 5 0 100 %
Tháng 4 82 42 32 8 90.2 %
Tháng 3 39 21 18 0 100 %
Tháng 2 12 7 2 3 75 %
Tháng 1 33 17 14 2 93.9 %