Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 70 62 5 3 95.7 %
Tháng 5 71 65 6 0 100 %
Tháng 4 80 72 8 0 100 %
Tháng 3 30 30 0 0 100 %
Tháng 2 20 20 0 0 100 %
Tháng 1 84 81 2 1 98.8 %