Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Đăk Mil

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 158 154 4 0 100 %
Tháng 5 448 433 8 7 98.4 %
Tháng 4 358 343 7 8 97.8 %
Tháng 3 298 274 8 16 94.6 %
Tháng 2 578 143 19 416 28 %
Tháng 1 103 96 2 5 95.1 %