Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Đăk Song

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 238 225 2 11 95.4 %
Tháng 5 522 483 6 33 93.7 %
Tháng 4 353 327 3 23 93.5 %
Tháng 3 299 261 3 35 88.3 %
Tháng 2 199 170 4 25 87.4 %
Tháng 1 351 305 8 38 89.2 %