Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Tuy Đức

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 91 78 3 10 89 %
Tháng 5 199 183 4 12 94 %
Tháng 4 167 145 5 17 89.8 %
Tháng 3 169 140 1 28 83.4 %
Tháng 2 129 109 5 15 88.4 %
Tháng 1 217 182 4 31 85.7 %