Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế TX Gia Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 148 129 0 19 87.2 %
Tháng 5 305 271 2 32 89.5 %
Tháng 4 285 266 0 19 93.3 %
Tháng 3 244 214 1 29 88.1 %
Tháng 2 167 132 2 33 80.2 %
Tháng 1 287 250 2 35 87.8 %