Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 54 31 3 20 63 %
Tháng 5 104 80 2 22 78.8 %
Tháng 4 140 89 13 38 72.9 %
Tháng 3 153 101 13 39 74.5 %
Tháng 2 83 54 12 17 79.5 %
Tháng 1 272 222 12 38 86 %