Thống kê chi tiết theo tháng Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 1 1 0 0 100 %
Tháng 5 1 0 0 1 0 %
Tháng 4 50 15 2 33 34 %
Tháng 3 3 0 1 2 33.3 %
Tháng 2 2 1 1 0 100 %
Tháng 1 3 0 1 2 33.3 %