Thống kê chi tiết theo tháng Phòng KT&QLHĐXD

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 6 0 0 6 0 %
Tháng 5 4 2 2 0 100 %
Tháng 4 15 13 1 1 93.3 %
Tháng 3 8 7 1 0 100 %
Tháng 2 4 3 1 0 100 %
Tháng 1 1 0 1 0 100 %