Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 69 61 5 3 95.7 %
Tháng 5 70 64 6 0 100 %
Tháng 4 72 64 8 0 100 %
Tháng 3 25 25 0 0 100 %
Tháng 2 20 20 0 0 100 %
Tháng 1 23 23 0 0 100 %