Thống kê chi tiết theo tháng Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 48 48 0 0 100 %
Tháng 5 101 80 18 3 97 %
Tháng 4 70 68 1 1 98.6 %
Tháng 3 84 70 13 1 98.8 %
Tháng 2 36 35 1 0 100 %
Tháng 1 79 63 9 7 91.1 %