Thống kê chi tiết theo tháng Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 43 21 3 19 55.8 %
Tháng 5 59 37 2 20 66.1 %
Tháng 4 65 23 5 37 43.1 %
Tháng 3 69 41 1 27 60.9 %
Tháng 2 42 29 2 11 73.8 %
Tháng 1 154 115 4 35 77.3 %