Thống kê chi tiết theo tháng Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 4 4 0 0 100 %