Thống kê chi tiết theo tháng Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 80 68 5 7 91.3 %
Tháng 5 182 160 9 13 92.9 %
Tháng 4 243 188 34 21 91.4 %
Tháng 3 459 322 31 106 76.9 %
Tháng 2 441 340 19 82 81.4 %
Tháng 1 790 660 37 93 88.2 %