Thống kê chi tiết theo tháng Văn phòng Sở VHTT&DL

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 13 13 0 0 100 %
Tháng 5 40 40 0 0 100 %
Tháng 4 29 27 2 0 100 %
Tháng 3 29 28 1 0 100 %
Tháng 2 11 11 0 0 100 %
Tháng 1 30 30 0 0 100 %