Thống kê chi tiết theo tháng Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 4 3 0 1 75 %
Tháng 5 3 3 0 0 100 %
Tháng 4 5 2 2 1 80 %
Tháng 3 7 6 0 1 85.7 %
Tháng 2 2 1 1 0 100 %
Tháng 1 50 47 1 2 96 %