Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%