Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 1
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 16.67%
Trễ hạn: 8.33%