Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 4330
Đúng & trước hạn: 4122
Trễ hạn 208
Trước hạn: 62.33%
Đúng hạn: 32.86%
Trễ hạn: 4.81%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 339
Đúng & trước hạn: 298
Trễ hạn 41
Trước hạn: 75.22%
Đúng hạn: 12.68%
Trễ hạn: 12.1%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 107
Đúng & trước hạn: 96
Trễ hạn 11
Trước hạn: 85.98%
Đúng hạn: 3.74%
Trễ hạn: 10.28%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 1
Trước hạn: 60%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 20%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 2
Trước hạn: 92.86%
Đúng hạn: 2.38%
Trễ hạn: 4.76%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 8
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 306
Đúng & trước hạn: 297
Trễ hạn 9
Trước hạn: 87.91%
Đúng hạn: 9.15%
Trễ hạn: 2.94%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 69
Đúng & trước hạn: 47
Trễ hạn 22
Trước hạn: 60.87%
Đúng hạn: 7.25%
Trễ hạn: 31.88%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 157
Đúng & trước hạn: 149
Trễ hạn 8
Trước hạn: 61.78%
Đúng hạn: 33.12%
Trễ hạn: 5.1%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 178
Đúng & trước hạn: 178
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.26%
Đúng hạn: 6.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 44
Đúng & trước hạn: 35
Trễ hạn 9
Trước hạn: 77.27%
Đúng hạn: 2.27%
Trễ hạn: 20.46%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 463
Đúng & trước hạn: 439
Trễ hạn 24
Trước hạn: 58.1%
Đúng hạn: 36.72%
Trễ hạn: 5.18%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 29
Trễ hạn 3
Trước hạn: 90.63%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 9.37%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 514
Đúng & trước hạn: 493
Trễ hạn 21
Trước hạn: 60.89%
Đúng hạn: 35.02%
Trễ hạn: 4.09%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 345
Đúng & trước hạn: 339
Trễ hạn 6
Trước hạn: 53.33%
Đúng hạn: 44.93%
Trễ hạn: 1.74%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 739
Đúng & trước hạn: 732
Trễ hạn 7
Trước hạn: 93.78%
Đúng hạn: 5.28%
Trễ hạn: 0.94%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 234
Đúng & trước hạn: 217
Trễ hạn 17
Trước hạn: 85.04%
Đúng hạn: 7.69%
Trễ hạn: 7.27%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 255
Đúng & trước hạn: 252
Trễ hạn 3
Trước hạn: 77.25%
Đúng hạn: 21.57%
Trễ hạn: 1.18%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 13
Trễ hạn 1
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 7.14%
Trễ hạn: 7.15%