Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 3266
Đúng & trước hạn: 3194
Trễ hạn 72
Trước hạn: 78.97%
Đúng hạn: 18.83%
Trễ hạn: 2.2%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 60
Đúng & trước hạn: 55
Trễ hạn 5
Trước hạn: 81.67%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 8.33%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 237
Đúng & trước hạn: 236
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.62%
Đúng hạn: 2.95%
Trễ hạn: 0.43%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 98
Đúng & trước hạn: 81
Trễ hạn 17
Trước hạn: 66.33%
Đúng hạn: 16.33%
Trễ hạn: 17.34%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 84
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 7
Trước hạn: 80.95%
Đúng hạn: 10.71%
Trễ hạn: 8.34%