Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 2373
Đúng & trước hạn: 2218
Trễ hạn 155
Trước hạn: 86.35%
Đúng hạn: 7.12%
Trễ hạn: 6.53%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 114
Đúng & trước hạn: 109
Trễ hạn 5
Trước hạn: 92.98%
Đúng hạn: 2.63%
Trễ hạn: 4.39%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 212
Đúng & trước hạn: 203
Trễ hạn 9
Trước hạn: 94.34%
Đúng hạn: 1.42%
Trễ hạn: 4.24%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 84
Đúng & trước hạn: 83
Trễ hạn 1
Trước hạn: 94.05%
Đúng hạn: 4.76%
Trễ hạn: 1.19%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 89
Đúng & trước hạn: 82
Trễ hạn 7
Trước hạn: 89.89%
Đúng hạn: 2.25%
Trễ hạn: 7.86%