Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 2093
Đúng & trước hạn: 1989
Trễ hạn 104
Trước hạn: 67.75%
Đúng hạn: 27.28%
Trễ hạn: 4.97%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 304
Đúng & trước hạn: 257
Trễ hạn 47
Trước hạn: 76.64%
Đúng hạn: 7.89%
Trễ hạn: 15.47%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 48
Đúng & trước hạn: 42
Trễ hạn 6
Trước hạn: 85.42%
Đúng hạn: 2.08%
Trễ hạn: 12.5%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 163
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 38
Trước hạn: 71.17%
Đúng hạn: 5.52%
Trễ hạn: 23.31%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 76
Trễ hạn 4
Trước hạn: 73.75%
Đúng hạn: 21.25%
Trễ hạn: 5%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 120
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn 14
Trước hạn: 62.5%
Đúng hạn: 25.83%
Trễ hạn: 11.67%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 26
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 16
Trước hạn: 38.46%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 61.54%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 249
Đúng & trước hạn: 239
Trễ hạn 10
Trước hạn: 48.19%
Đúng hạn: 47.79%
Trễ hạn: 4.02%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 9
Trước hạn: 54.17%
Đúng hạn: 8.33%
Trễ hạn: 37.5%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 86
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn 12
Trước hạn: 84.88%
Đúng hạn: 1.16%
Trễ hạn: 13.96%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 88
Trễ hạn 7
Trước hạn: 50.53%
Đúng hạn: 42.11%
Trễ hạn: 7.36%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 476
Đúng & trước hạn: 465
Trễ hạn 11
Trước hạn: 69.54%
Đúng hạn: 28.15%
Trễ hạn: 2.31%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 110
Đúng & trước hạn: 92
Trễ hạn 18
Trước hạn: 55.45%
Đúng hạn: 28.18%
Trễ hạn: 16.37%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 297
Đúng & trước hạn: 296
Trễ hạn 1
Trước hạn: 54.21%
Đúng hạn: 45.45%
Trễ hạn: 0.34%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 16
Trễ hạn 8
Trước hạn: 62.5%
Đúng hạn: 4.17%
Trễ hạn: 33.33%