Ban giám đốc Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 74
Đúng & trước hạn: 70
Trễ hạn 4
Trước hạn: 93.24%
Đúng hạn: 1.35%
Trễ hạn: 5.41%
Ban giám đốc Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 21
Trễ hạn 2
Trước hạn: 86.96%
Đúng hạn: 4.35%
Trễ hạn: 8.69%
Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 261
Đúng & trước hạn: 258
Trễ hạn 3
Trước hạn: 91.57%
Đúng hạn: 7.28%
Trễ hạn: 1.15%
Ban giám đốc Sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 105
Đúng & trước hạn: 105
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.29%
Đúng hạn: 5.71%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc sở
Số hồ sơ xử lý: 43
Đúng & trước hạn: 43
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 43
Đúng & trước hạn: 43
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 27
Đúng & trước hạn: 26
Trễ hạn 1
Trước hạn: 77.78%
Đúng hạn: 18.52%
Trễ hạn: 3.7%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 1939
Đúng & trước hạn: 1911
Trễ hạn 28
Trước hạn: 97.52%
Đúng hạn: 1.03%
Trễ hạn: 1.45%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 154
Đúng & trước hạn: 154
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.05%
Đúng hạn: 1.95%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 61
Trễ hạn 5
Trước hạn: 65.15%
Đúng hạn: 27.27%
Trễ hạn: 7.58%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 282
Đúng & trước hạn: 279
Trễ hạn 3
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 6.74%
Trễ hạn: 1.06%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 5406
Đúng & trước hạn: 5118
Trễ hạn 288
Trước hạn: 63.08%
Đúng hạn: 31.59%
Trễ hạn: 5.33%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 5872
Đúng & trước hạn: 5668
Trễ hạn 204
Trước hạn: 79.33%
Đúng hạn: 17.2%
Trễ hạn: 3.47%
Chi cục Trồng trọt và BVTV
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục thuế TX Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 1169
Đúng & trước hạn: 1097
Trễ hạn 72
Trước hạn: 93.41%
Đúng hạn: 0.43%
Trễ hạn: 6.16%
Chi cục thuế huyện Krông Nô
Số hồ sơ xử lý: 1299
Đúng & trước hạn: 1290
Trễ hạn 9
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 0.31%
Trễ hạn: 0.69%
Chi cục thuế huyện Tuy Đức
Số hồ sơ xử lý: 711
Đúng & trước hạn: 672
Trễ hạn 39
Trước hạn: 92.55%
Đúng hạn: 1.97%
Trễ hạn: 5.48%
Chi cục thuế huyện Đăk Glong
Số hồ sơ xử lý: 560
Đúng & trước hạn: 299
Trễ hạn 261
Trước hạn: 40.18%
Đúng hạn: 13.21%
Trễ hạn: 46.61%
Chi cục thuế huyện Đăk Mil
Số hồ sơ xử lý: 1632
Đúng & trước hạn: 1417
Trễ hạn 215
Trước hạn: 83.95%
Đúng hạn: 2.88%
Trễ hạn: 13.17%
Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp
Số hồ sơ xử lý: 1173
Đúng & trước hạn: 986
Trễ hạn 187
Trước hạn: 77.58%
Đúng hạn: 6.48%
Trễ hạn: 15.94%
Chi cục thuế huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 1461
Đúng & trước hạn: 1407
Trễ hạn 54
Trước hạn: 95.41%
Đúng hạn: 0.89%
Trễ hạn: 3.7%
Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 69
Đúng & trước hạn: 67
Trễ hạn 2
Trước hạn: 81.16%
Đúng hạn: 15.94%
Trễ hạn: 2.9%
Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 403
Đúng & trước hạn: 350
Trễ hạn 53
Trước hạn: 75.43%
Đúng hạn: 11.41%
Trễ hạn: 13.16%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo các Sở, ngành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo cục thuế tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng HTKT&QLN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính - Tổng hợp TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng KT&QLHĐXD
Số hồ sơ xử lý: 35
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 4
Trước hạn: 71.43%
Đúng hạn: 17.14%
Trễ hạn: 11.43%
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành VBQPPL sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 248
Đúng & trước hạn: 245
Trễ hạn 3
Trước hạn: 91.13%
Đúng hạn: 7.66%
Trễ hạn: 1.21%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 52
Đúng & trước hạn: 52
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.08%
Đúng hạn: 1.92%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 111
Trễ hạn 17
Trước hạn: 83.59%
Đúng hạn: 3.13%
Trễ hạn: 13.28%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 33.33%
Trễ hạn: 16.67%
Phòng QHKT&PTĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCLCT
Số hồ sơ xử lý: 30
Đúng & trước hạn: 29
Trễ hạn 1
Trước hạn: 56.67%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 3.33%
Phòng QLCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý công nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.91%
Đúng hạn: 9.09%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh Tra huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 46
Trễ hạn 1
Trước hạn: 93.62%
Đúng hạn: 4.26%
Trễ hạn: 2.12%
Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bưu chính viễn thông
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 3
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 1927
Đúng & trước hạn: 1899
Trễ hạn 28
Trước hạn: 97.51%
Đúng hạn: 1.04%
Trễ hạn: 1.45%
Phòng khoa giáo văn xã Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 45
Trễ hạn 2
Trước hạn: 93.62%
Đúng hạn: 2.13%
Trễ hạn: 4.25%
Phòng kinh tế ngành Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Phòng kiểm tra nội bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kê khai và kế toán thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế chính sách đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quy hoạch giao đất Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý năng lượng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thương mại
Số hồ sơ xử lý: 14881
Đúng & trước hạn: 14881
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.6%
Đúng hạn: 99.4%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh kiểm tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thông tin báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 42
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 176
Đúng & trước hạn: 174
Trễ hạn 2
Trước hạn: 58.52%
Đúng hạn: 40.34%
Trễ hạn: 1.14%
Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 406
Đúng & trước hạn: 394
Trễ hạn 12
Trước hạn: 86.7%
Đúng hạn: 10.34%
Trễ hạn: 2.96%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 110
Đúng & trước hạn: 78
Trễ hạn 32
Trước hạn: 63.64%
Đúng hạn: 7.27%
Trễ hạn: 29.09%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 193
Đúng & trước hạn: 185
Trễ hạn 8
Trước hạn: 68.39%
Đúng hạn: 27.46%
Trễ hạn: 4.15%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp quy hoạch Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quỹ bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phát triển quỹ đât Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 89
Trễ hạn 6
Trước hạn: 77.89%
Đúng hạn: 15.79%
Trễ hạn: 6.32%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 375
Đúng & trước hạn: 372
Trễ hạn 3
Trước hạn: 96.53%
Đúng hạn: 2.67%
Trễ hạn: 0.8%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 157
Đúng & trước hạn: 131
Trễ hạn 26
Trước hạn: 68.15%
Đúng hạn: 15.29%
Trễ hạn: 16.56%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 194
Đúng & trước hạn: 193
Trễ hạn 1
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 6.19%
Trễ hạn: 0.51%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 50
Đúng & trước hạn: 41
Trễ hạn 9
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 18%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 562
Đúng & trước hạn: 536
Trễ hạn 26
Trước hạn: 59.07%
Đúng hạn: 36.3%
Trễ hạn: 4.63%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 6
Trước hạn: 84.78%
Đúng hạn: 2.17%
Trễ hạn: 13.05%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 655
Đúng & trước hạn: 633
Trễ hạn 22
Trước hạn: 56.79%
Đúng hạn: 39.85%
Trễ hạn: 3.36%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 402
Đúng & trước hạn: 396
Trễ hạn 6
Trước hạn: 53.98%
Đúng hạn: 44.53%
Trễ hạn: 1.49%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 923
Đúng & trước hạn: 913
Trễ hạn 10
Trước hạn: 92.52%
Đúng hạn: 6.39%
Trễ hạn: 1.09%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 138
Đúng & trước hạn: 124
Trễ hạn 14
Trước hạn: 79.71%
Đúng hạn: 10.14%
Trễ hạn: 10.15%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 324
Đúng & trước hạn: 303
Trễ hạn 21
Trước hạn: 81.48%
Đúng hạn: 12.04%
Trễ hạn: 6.48%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 295
Đúng & trước hạn: 288
Trễ hạn 7
Trước hạn: 75.25%
Đúng hạn: 22.37%
Trễ hạn: 2.38%
Văn Phòng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 18
Đúng & trước hạn: 17
Trễ hạn 1
Trước hạn: 88.89%
Đúng hạn: 5.56%
Trễ hạn: 5.55%
Văn phòng Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 40
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 1
Trước hạn: 66.67%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 33.33%
Văn phòng Sở VHTT&DL
Số hồ sơ xử lý: 152
Đúng & trước hạn: 152
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.03%
Đúng hạn: 1.97%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 40
Đúng & trước hạn: 36
Trễ hạn 4
Trước hạn: 67.5%
Đúng hạn: 22.5%
Trễ hạn: 10%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 42
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 1555
Đúng & trước hạn: 1414
Trễ hạn 141
Trước hạn: 83.79%
Đúng hạn: 7.14%
Trễ hạn: 9.07%