Ban giám đốc Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 74
Đúng & trước hạn: 70
Trễ hạn 4
Trước hạn: 93.24%
Đúng hạn: 1.35%
Trễ hạn: 5.41%
Ban giám đốc Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 21
Trễ hạn 2
Trước hạn: 86.96%
Đúng hạn: 4.35%
Trễ hạn: 8.69%
Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 274
Đúng & trước hạn: 271
Trễ hạn 3
Trước hạn: 91.97%
Đúng hạn: 6.93%
Trễ hạn: 1.1%
Ban giám đốc Sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 105
Đúng & trước hạn: 105
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.29%
Đúng hạn: 5.71%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc sở
Số hồ sơ xử lý: 43
Đúng & trước hạn: 43
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 43
Đúng & trước hạn: 43
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 27
Đúng & trước hạn: 26
Trễ hạn 1
Trước hạn: 77.78%
Đúng hạn: 18.52%
Trễ hạn: 3.7%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 1975
Đúng & trước hạn: 1942
Trễ hạn 33
Trước hạn: 97.32%
Đúng hạn: 1.01%
Trễ hạn: 1.67%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 154
Đúng & trước hạn: 154
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.05%
Đúng hạn: 1.95%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 62
Trễ hạn 8
Trước hạn: 61.43%
Đúng hạn: 27.14%
Trễ hạn: 11.43%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 295
Đúng & trước hạn: 292
Trễ hạn 3
Trước hạn: 92.54%
Đúng hạn: 6.44%
Trễ hạn: 1.02%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 5435
Đúng & trước hạn: 5147
Trễ hạn 288
Trước hạn: 63.16%
Đúng hạn: 31.54%
Trễ hạn: 5.3%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 5911
Đúng & trước hạn: 5707
Trễ hạn 204
Trước hạn: 79.38%
Đúng hạn: 17.17%
Trễ hạn: 3.45%
Chi cục Trồng trọt và BVTV
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục thuế TX Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 1181
Đúng & trước hạn: 1109
Trễ hạn 72
Trước hạn: 93.48%
Đúng hạn: 0.42%
Trễ hạn: 6.1%
Chi cục thuế huyện Krông Nô
Số hồ sơ xử lý: 1313
Đúng & trước hạn: 1304
Trễ hạn 9
Trước hạn: 99.01%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0.69%
Chi cục thuế huyện Tuy Đức
Số hồ sơ xử lý: 726
Đúng & trước hạn: 687
Trễ hạn 39
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 1.93%
Trễ hạn: 5.37%
Chi cục thuế huyện Đăk Glong
Số hồ sơ xử lý: 569
Đúng & trước hạn: 304
Trễ hạn 265
Trước hạn: 39.89%
Đúng hạn: 13.53%
Trễ hạn: 46.58%
Chi cục thuế huyện Đăk Mil
Số hồ sơ xử lý: 1641
Đúng & trước hạn: 1426
Trễ hạn 215
Trước hạn: 84.03%
Đúng hạn: 2.86%
Trễ hạn: 13.11%
Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp
Số hồ sơ xử lý: 1176
Đúng & trước hạn: 989
Trễ hạn 187
Trước hạn: 77.55%
Đúng hạn: 6.55%
Trễ hạn: 15.9%
Chi cục thuế huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 1477
Đúng & trước hạn: 1423
Trễ hạn 54
Trước hạn: 95.46%
Đúng hạn: 0.88%
Trễ hạn: 3.66%
Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 69
Đúng & trước hạn: 67
Trễ hạn 2
Trước hạn: 81.16%
Đúng hạn: 15.94%
Trễ hạn: 2.9%
Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 404
Đúng & trước hạn: 351
Trễ hạn 53
Trước hạn: 75.5%
Đúng hạn: 11.39%
Trễ hạn: 13.11%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo các Sở, ngành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo cục thuế tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng HTKT&QLN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính - Tổng hợp TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng KT&QLHĐXD
Số hồ sơ xử lý: 38
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 7
Trước hạn: 65.79%
Đúng hạn: 15.79%
Trễ hạn: 18.42%
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành VBQPPL sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 261
Đúng & trước hạn: 258
Trễ hạn 3
Trước hạn: 91.57%
Đúng hạn: 7.28%
Trễ hạn: 1.15%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 52
Đúng & trước hạn: 52
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.08%
Đúng hạn: 1.92%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 111
Trễ hạn 17
Trước hạn: 83.59%
Đúng hạn: 3.13%
Trễ hạn: 13.28%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 33.33%
Trễ hạn: 16.67%
Phòng QHKT&PTĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCLCT
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 1
Trước hạn: 54.84%
Đúng hạn: 41.94%
Trễ hạn: 3.22%
Phòng QLCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý công nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.91%
Đúng hạn: 9.09%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh Tra huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 46
Trễ hạn 1
Trước hạn: 93.62%
Đúng hạn: 4.26%
Trễ hạn: 2.12%
Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bưu chính viễn thông
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 3
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 1963
Đúng & trước hạn: 1930
Trễ hạn 33
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 1.02%
Trễ hạn: 1.68%
Phòng khoa giáo văn xã Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 45
Trễ hạn 2
Trước hạn: 93.62%
Đúng hạn: 2.13%
Trễ hạn: 4.25%
Phòng kinh tế ngành Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Phòng kiểm tra nội bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kê khai và kế toán thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế chính sách đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quy hoạch giao đất Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý năng lượng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thương mại
Số hồ sơ xử lý: 15041
Đúng & trước hạn: 15041
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.59%
Đúng hạn: 99.41%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh kiểm tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thông tin báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 42
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 177
Đúng & trước hạn: 175
Trễ hạn 2
Trước hạn: 58.76%
Đúng hạn: 40.11%
Trễ hạn: 1.13%
Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 412
Đúng & trước hạn: 400
Trễ hạn 12
Trước hạn: 86.89%
Đúng hạn: 10.19%
Trễ hạn: 2.92%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 110
Đúng & trước hạn: 78
Trễ hạn 32
Trước hạn: 63.64%
Đúng hạn: 7.27%
Trễ hạn: 29.09%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 194
Đúng & trước hạn: 186
Trễ hạn 8
Trước hạn: 68.56%
Đúng hạn: 27.32%
Trễ hạn: 4.12%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp quy hoạch Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quỹ bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phát triển quỹ đât Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 96
Đúng & trước hạn: 90
Trễ hạn 6
Trước hạn: 78.13%
Đúng hạn: 15.63%
Trễ hạn: 6.24%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 377
Đúng & trước hạn: 374
Trễ hạn 3
Trước hạn: 96.55%
Đúng hạn: 2.65%
Trễ hạn: 0.8%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 157
Đúng & trước hạn: 131
Trễ hạn 26
Trước hạn: 68.15%
Đúng hạn: 15.29%
Trễ hạn: 16.56%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 194
Đúng & trước hạn: 193
Trễ hạn 1
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 6.19%
Trễ hạn: 0.51%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 55
Đúng & trước hạn: 46
Trễ hạn 9
Trước hạn: 81.82%
Đúng hạn: 1.82%
Trễ hạn: 16.36%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 564
Đúng & trước hạn: 538
Trễ hạn 26
Trước hạn: 59.22%
Đúng hạn: 36.17%
Trễ hạn: 4.61%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 6
Trước hạn: 84.78%
Đúng hạn: 2.17%
Trễ hạn: 13.05%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 663
Đúng & trước hạn: 641
Trễ hạn 22
Trước hạn: 56.26%
Đúng hạn: 40.42%
Trễ hạn: 3.32%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 405
Đúng & trước hạn: 399
Trễ hạn 6
Trước hạn: 53.58%
Đúng hạn: 44.94%
Trễ hạn: 1.48%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 928
Đúng & trước hạn: 918
Trễ hạn 10
Trước hạn: 92.13%
Đúng hạn: 6.79%
Trễ hạn: 1.08%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 139
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 14
Trước hạn: 79.14%
Đúng hạn: 10.79%
Trễ hạn: 10.07%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 330
Đúng & trước hạn: 309
Trễ hạn 21
Trước hạn: 81.82%
Đúng hạn: 11.82%
Trễ hạn: 6.36%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 295
Đúng & trước hạn: 288
Trễ hạn 7
Trước hạn: 75.25%
Đúng hạn: 22.37%
Trễ hạn: 2.38%
Văn Phòng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 18
Trễ hạn 1
Trước hạn: 89.47%
Đúng hạn: 5.26%
Trễ hạn: 5.27%
Văn phòng Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 40
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 1
Trước hạn: 66.67%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 33.33%
Văn phòng Sở VHTT&DL
Số hồ sơ xử lý: 152
Đúng & trước hạn: 152
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.03%
Đúng hạn: 1.97%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 44
Đúng & trước hạn: 37
Trễ hạn 7
Trước hạn: 61.36%
Đúng hạn: 22.73%
Trễ hạn: 15.91%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 42
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 1556
Đúng & trước hạn: 1415
Trễ hạn 141
Trước hạn: 83.8%
Đúng hạn: 7.13%
Trễ hạn: 9.07%