Ban giám đốc Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 97
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.94%
Đúng hạn: 2.06%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn 21
Trước hạn: 76.84%
Đúng hạn: 1.05%
Trễ hạn: 22.11%
Ban giám đốc Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 41
Đúng & trước hạn: 39
Trễ hạn 2
Trước hạn: 92.68%
Đúng hạn: 2.44%
Trễ hạn: 4.88%
Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 357
Đúng & trước hạn: 354
Trễ hạn 3
Trước hạn: 92.72%
Đúng hạn: 6.44%
Trễ hạn: 0.84%
Ban giám đốc Sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 138
Đúng & trước hạn: 138
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc sở
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 97
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.94%
Đúng hạn: 2.06%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 77
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 2
Trước hạn: 78.13%
Đúng hạn: 15.63%
Trễ hạn: 6.24%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 2586
Đúng & trước hạn: 2547
Trễ hạn 39
Trước hạn: 97.06%
Đúng hạn: 1.43%
Trễ hạn: 1.51%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 206
Đúng & trước hạn: 206
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.54%
Đúng hạn: 1.46%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 93
Đúng & trước hạn: 75
Trễ hạn 18
Trước hạn: 56.99%
Đúng hạn: 23.66%
Trễ hạn: 19.35%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 399
Đúng & trước hạn: 395
Trễ hạn 4
Trước hạn: 93.23%
Đúng hạn: 5.76%
Trễ hạn: 1.01%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 7006
Đúng & trước hạn: 6635
Trễ hạn 371
Trước hạn: 65.39%
Đúng hạn: 29.32%
Trễ hạn: 5.29%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 7424
Đúng & trước hạn: 7155
Trễ hạn 269
Trước hạn: 80.62%
Đúng hạn: 15.76%
Trễ hạn: 3.62%
Chi cục Trồng trọt và BVTV
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 12
Trước hạn: 7.69%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 92.31%
Chi cục thuế TX Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 1541
Đúng & trước hạn: 1457
Trễ hạn 84
Trước hạn: 94.16%
Đúng hạn: 0.39%
Trễ hạn: 5.45%
Chi cục thuế huyện Krông Nô
Số hồ sơ xử lý: 1742
Đúng & trước hạn: 1723
Trễ hạn 19
Trước hạn: 98.62%
Đúng hạn: 0.29%
Trễ hạn: 1.09%
Chi cục thuế huyện Tuy Đức
Số hồ sơ xử lý: 1014
Đúng & trước hạn: 931
Trễ hạn 83
Trước hạn: 89.74%
Đúng hạn: 2.07%
Trễ hạn: 8.19%
Chi cục thuế huyện Đăk Glong
Số hồ sơ xử lý: 768
Đúng & trước hạn: 438
Trễ hạn 330
Trước hạn: 42.97%
Đúng hạn: 14.06%
Trễ hạn: 42.97%
Chi cục thuế huyện Đăk Mil
Số hồ sơ xử lý: 2045
Đúng & trước hạn: 1791
Trễ hạn 254
Trước hạn: 83.96%
Đúng hạn: 3.62%
Trễ hạn: 12.42%
Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp
Số hồ sơ xử lý: 1647
Đúng & trước hạn: 1414
Trễ hạn 233
Trước hạn: 80.39%
Đúng hạn: 5.46%
Trễ hạn: 14.15%
Chi cục thuế huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 1950
Đúng & trước hạn: 1872
Trễ hạn 78
Trước hạn: 94.41%
Đúng hạn: 1.59%
Trễ hạn: 4%
Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 93
Trễ hạn 2
Trước hạn: 86.32%
Đúng hạn: 11.58%
Trễ hạn: 2.1%
Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 491
Đúng & trước hạn: 412
Trễ hạn 79
Trước hạn: 74.34%
Đúng hạn: 9.57%
Trễ hạn: 16.09%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo các Sở, ngành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo cục thuế tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng HTKT&QLN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính - Tổng hợp TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng KT&QLHĐXD
Số hồ sơ xử lý: 53
Đúng & trước hạn: 36
Trễ hạn 17
Trước hạn: 54.72%
Đúng hạn: 13.21%
Trễ hạn: 32.07%
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành VBQPPL sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 344
Đúng & trước hạn: 341
Trễ hạn 3
Trước hạn: 92.44%
Đúng hạn: 6.69%
Trễ hạn: 0.87%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 68
Đúng & trước hạn: 68
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.06%
Đúng hạn: 2.94%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 143
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 18
Trước hạn: 84.62%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 12.58%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 33.33%
Trễ hạn: 16.67%
Phòng QHKT&PTĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCLCT
Số hồ sơ xử lý: 39
Đúng & trước hạn: 38
Trễ hạn 1
Trước hạn: 58.97%
Đúng hạn: 38.46%
Trễ hạn: 2.57%
Phòng QLCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý công nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.86%
Đúng hạn: 7.14%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh Tra huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 59
Đúng & trước hạn: 50
Trễ hạn 9
Trước hạn: 81.36%
Đúng hạn: 3.39%
Trễ hạn: 15.25%
Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bưu chính viễn thông
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 3
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 2574
Đúng & trước hạn: 2535
Trễ hạn 39
Trước hạn: 97.05%
Đúng hạn: 1.44%
Trễ hạn: 1.51%
Phòng khoa giáo văn xã Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 4
Trước hạn: 63.64%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 36.36%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 56
Trễ hạn 10
Trước hạn: 81.82%
Đúng hạn: 3.03%
Trễ hạn: 15.15%
Phòng kinh tế ngành Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 40%
Phòng kiểm tra nội bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kê khai và kế toán thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 13
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế chính sách đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quy hoạch giao đất Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 4
Trước hạn: 37.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 50%
Phòng quản lý năng lượng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thương mại
Số hồ sơ xử lý: 19584
Đúng & trước hạn: 19584
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.6%
Đúng hạn: 99.4%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh kiểm tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thông tin báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 76
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.68%
Đúng hạn: 1.32%
Trễ hạn: 0%
Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 232
Đúng & trước hạn: 207
Trễ hạn 25
Trước hạn: 54.31%
Đúng hạn: 34.91%
Trễ hạn: 10.78%
Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 524
Đúng & trước hạn: 512
Trễ hạn 12
Trước hạn: 89.31%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 2.29%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 162
Đúng & trước hạn: 114
Trễ hạn 48
Trước hạn: 64.81%
Đúng hạn: 5.56%
Trễ hạn: 29.63%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 232
Đúng & trước hạn: 223
Trễ hạn 9
Trước hạn: 72.41%
Đúng hạn: 23.71%
Trễ hạn: 3.88%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp quy hoạch Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quỹ bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phát triển quỹ đât Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 123
Đúng & trước hạn: 112
Trễ hạn 11
Trước hạn: 76.42%
Đúng hạn: 14.63%
Trễ hạn: 8.95%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 499
Đúng & trước hạn: 490
Trễ hạn 9
Trước hạn: 94.99%
Đúng hạn: 3.21%
Trễ hạn: 1.8%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 196
Đúng & trước hạn: 160
Trễ hạn 36
Trước hạn: 66.84%
Đúng hạn: 14.8%
Trễ hạn: 18.36%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 198
Đúng & trước hạn: 197
Trễ hạn 1
Trước hạn: 93.43%
Đúng hạn: 6.06%
Trễ hạn: 0.51%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 106
Đúng & trước hạn: 97
Trễ hạn 9
Trước hạn: 90.57%
Đúng hạn: 0.94%
Trễ hạn: 8.49%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 726
Đúng & trước hạn: 698
Trễ hạn 28
Trước hạn: 62.12%
Đúng hạn: 34.02%
Trễ hạn: 3.86%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 73
Trễ hạn 7
Trước hạn: 88.75%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 8.75%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 1000
Đúng & trước hạn: 975
Trễ hạn 25
Trước hạn: 59.7%
Đúng hạn: 37.8%
Trễ hạn: 2.5%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 507
Đúng & trước hạn: 500
Trễ hạn 7
Trước hạn: 53.85%
Đúng hạn: 44.77%
Trễ hạn: 1.38%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 1197
Đúng & trước hạn: 1185
Trễ hạn 12
Trước hạn: 90.89%
Đúng hạn: 8.1%
Trễ hạn: 1.01%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 186
Đúng & trước hạn: 166
Trễ hạn 20
Trước hạn: 79.57%
Đúng hạn: 9.68%
Trễ hạn: 10.75%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 554
Đúng & trước hạn: 533
Trễ hạn 21
Trước hạn: 72.74%
Đúng hạn: 23.47%
Trễ hạn: 3.79%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 372
Đúng & trước hạn: 364
Trễ hạn 8
Trước hạn: 78.49%
Đúng hạn: 19.35%
Trễ hạn: 2.16%
Văn Phòng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 20
Trễ hạn 2
Trước hạn: 86.36%
Đúng hạn: 4.55%
Trễ hạn: 9.09%
Văn phòng Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 52
Đúng & trước hạn: 52
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 25
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 16
Trước hạn: 36%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 64%
Văn phòng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 1
Trước hạn: 66.67%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 33.33%
Văn phòng Sở VHTT&DL
Số hồ sơ xử lý: 204
Đúng & trước hạn: 204
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.53%
Đúng hạn: 1.47%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 60
Đúng & trước hạn: 43
Trễ hạn 17
Trước hạn: 51.67%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 28.33%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 76
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.68%
Đúng hạn: 1.32%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 1688
Đúng & trước hạn: 1536
Trễ hạn 152
Trước hạn: 83.83%
Đúng hạn: 7.17%
Trễ hạn: 9%