Ban giám đốc Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 73
Đúng & trước hạn: 64
Trễ hạn 9
Trước hạn: 83.56%
Đúng hạn: 4.11%
Trễ hạn: 12.33%
Ban giám đốc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 311
Đúng & trước hạn: 178
Trễ hạn 133
Trước hạn: 53.7%
Đúng hạn: 3.54%
Trễ hạn: 42.76%
Ban giám đốc Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 23
Trễ hạn 1
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 8.33%
Trễ hạn: 4.17%
Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 242
Đúng & trước hạn: 241
Trễ hạn 1
Trước hạn: 81.4%
Đúng hạn: 18.18%
Trễ hạn: 0.42%
Ban giám đốc Sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 108
Đúng & trước hạn: 107
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.22%
Đúng hạn: 1.85%
Trễ hạn: 0.93%
Ban giám đốc sở
Số hồ sơ xử lý: 30
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 3
Trước hạn: 58.33%
Đúng hạn: 16.67%
Trễ hạn: 25%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 92
Đúng & trước hạn: 83
Trễ hạn 9
Trước hạn: 86.96%
Đúng hạn: 3.26%
Trễ hạn: 9.78%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 30
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 27
Trễ hạn 4
Trước hạn: 48.39%
Đúng hạn: 38.71%
Trễ hạn: 12.9%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 2517
Đúng & trước hạn: 2457
Trễ hạn 60
Trước hạn: 94.68%
Đúng hạn: 2.94%
Trễ hạn: 2.38%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 158
Đúng & trước hạn: 158
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.84%
Đúng hạn: 3.16%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 156
Đúng & trước hạn: 149
Trễ hạn 7
Trước hạn: 88.46%
Đúng hạn: 7.05%
Trễ hạn: 4.49%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 274
Đúng & trước hạn: 273
Trễ hạn 1
Trước hạn: 82.85%
Đúng hạn: 16.79%
Trễ hạn: 0.36%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 5072
Đúng & trước hạn: 4764
Trễ hạn 308
Trước hạn: 67.49%
Đúng hạn: 26.44%
Trễ hạn: 6.07%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 3968
Đúng & trước hạn: 3725
Trễ hạn 243
Trước hạn: 83.44%
Đúng hạn: 10.43%
Trễ hạn: 6.13%
Chi cục Giám Định sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 30
Đúng & trước hạn: 23
Trễ hạn 7
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 36.67%
Trễ hạn: 23.33%
Chi cục Trồng trọt và BVTV
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 16
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 10
Trước hạn: 37.5%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 62.5%
Chi cục thuế TX Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục thuế huyện Krông Nô
Số hồ sơ xử lý: 928
Đúng & trước hạn: 924
Trễ hạn 4
Trước hạn: 99.46%
Đúng hạn: 0.11%
Trễ hạn: 0.43%
Chi cục thuế huyện Tuy Đức
Số hồ sơ xử lý: 509
Đúng & trước hạn: 421
Trễ hạn 88
Trước hạn: 81.34%
Đúng hạn: 1.38%
Trễ hạn: 17.28%
Chi cục thuế huyện Đăk Glong
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 19
Trễ hạn 2
Trước hạn: 90.48%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 9.52%
Chi cục thuế huyện Đăk Mil
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp
Số hồ sơ xử lý: 1929
Đúng & trước hạn: 1559
Trễ hạn 370
Trước hạn: 77.09%
Đúng hạn: 3.73%
Trễ hạn: 19.18%
Chi cục thuế huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 1497
Đúng & trước hạn: 1108
Trễ hạn 389
Trước hạn: 71.28%
Đúng hạn: 2.74%
Trễ hạn: 25.98%
Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 57
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.25%
Đúng hạn: 1.75%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 865
Đúng & trước hạn: 685
Trễ hạn 180
Trước hạn: 71.56%
Đúng hạn: 7.63%
Trễ hạn: 20.81%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo các Sở, ngành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo cục thuế tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính - Tổng hợp TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng KT&VLXD sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành VBQPPL sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 141
Đúng & trước hạn: 141
Trễ hạn 0
Trước hạn: 82.98%
Đúng hạn: 17.02%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 52
Đúng & trước hạn: 43
Trễ hạn 9
Trước hạn: 76.92%
Đúng hạn: 5.77%
Trễ hạn: 17.31%
Phòng Lao động - Việc làm và giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 111
Đúng & trước hạn: 97
Trễ hạn 14
Trước hạn: 82.88%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 12.62%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 0%
Phòng PTĐT&HTKT sở xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCN
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quy hoạch Kiến trúc
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý công nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh Tra huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 13
Trễ hạn 10
Trước hạn: 52.17%
Đúng hạn: 4.35%
Trễ hạn: 43.48%
Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bưu chính viễn thông
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 2517
Đúng & trước hạn: 2457
Trễ hạn 60
Trước hạn: 94.68%
Đúng hạn: 2.94%
Trễ hạn: 2.38%
Phòng khoa giáo văn xã Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 1
Trước hạn: 86.67%
Đúng hạn: 6.67%
Trễ hạn: 6.66%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 7
Trước hạn: 82.98%
Đúng hạn: 2.13%
Trễ hạn: 14.89%
Phòng kinh tế ngành Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 8
Trễ hạn 3
Trước hạn: 54.55%
Đúng hạn: 18.18%
Trễ hạn: 27.27%
Phòng kiểm tra nội bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kê khai và kế toán thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 108
Đúng & trước hạn: 107
Trễ hạn 1
Trước hạn: 79.63%
Đúng hạn: 19.44%
Trễ hạn: 0.93%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế chính sách đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quy hoạch giao đất Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 5
Trước hạn: 68.42%
Đúng hạn: 5.26%
Trễ hạn: 26.32%
Phòng quản lý năng lượng
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thương mại
Số hồ sơ xử lý: 10560
Đúng & trước hạn: 10560
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.92%
Đúng hạn: 99.08%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh kiểm tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thông tin báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 29
Đúng & trước hạn: 29
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 204
Đúng & trước hạn: 165
Trễ hạn 39
Trước hạn: 50.49%
Đúng hạn: 30.39%
Trễ hạn: 19.12%
Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 4
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 542
Đúng & trước hạn: 383
Trễ hạn 159
Trước hạn: 66.79%
Đúng hạn: 3.87%
Trễ hạn: 29.34%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 173
Đúng & trước hạn: 169
Trễ hạn 4
Trước hạn: 73.41%
Đúng hạn: 24.28%
Trễ hạn: 2.31%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 2
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng tổng hợp quy hoạch Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 460
Đúng & trước hạn: 25
Trễ hạn 435
Trước hạn: 5.22%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 94.56%
Phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quỹ bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phát triển quỹ đât Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 264
Đúng & trước hạn: 236
Trễ hạn 28
Trước hạn: 82.58%
Đúng hạn: 6.82%
Trễ hạn: 10.6%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 349
Đúng & trước hạn: 335
Trễ hạn 14
Trước hạn: 94.27%
Đúng hạn: 1.72%
Trễ hạn: 4.01%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 147
Đúng & trước hạn: 144
Trễ hạn 3
Trước hạn: 87.07%
Đúng hạn: 10.88%
Trễ hạn: 2.05%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 356
Đúng & trước hạn: 332
Trễ hạn 24
Trước hạn: 66.29%
Đúng hạn: 26.97%
Trễ hạn: 6.74%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 49
Đúng & trước hạn: 25
Trễ hạn 24
Trước hạn: 51.02%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 48.98%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 573
Đúng & trước hạn: 548
Trễ hạn 25
Trước hạn: 48.17%
Đúng hạn: 47.47%
Trễ hạn: 4.36%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 78
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 47
Trước hạn: 37.18%
Đúng hạn: 2.56%
Trễ hạn: 60.26%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 219
Đúng & trước hạn: 196
Trễ hạn 23
Trước hạn: 83.11%
Đúng hạn: 6.39%
Trễ hạn: 10.5%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 225
Đúng & trước hạn: 214
Trễ hạn 11
Trước hạn: 59.56%
Đúng hạn: 35.56%
Trễ hạn: 4.88%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 941
Đúng & trước hạn: 896
Trễ hạn 45
Trước hạn: 74.07%
Đúng hạn: 21.15%
Trễ hạn: 4.78%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 139
Đúng & trước hạn: 130
Trễ hạn 9
Trước hạn: 83.45%
Đúng hạn: 10.07%
Trễ hạn: 6.48%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 300
Đúng & trước hạn: 267
Trễ hạn 33
Trước hạn: 73%
Đúng hạn: 16%
Trễ hạn: 11%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 550
Đúng & trước hạn: 520
Trễ hạn 30
Trước hạn: 53.64%
Đúng hạn: 40.91%
Trễ hạn: 5.45%
Văn Phòng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 78
Đúng & trước hạn: 46
Trễ hạn 32
Trước hạn: 51.28%
Đúng hạn: 7.69%
Trễ hạn: 41.03%
Văn phòng Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 51
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.04%
Đúng hạn: 1.96%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 40
Trước hạn: 40.85%
Đúng hạn: 2.82%
Trễ hạn: 56.33%
Văn phòng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở VHTT&DL
Số hồ sơ xử lý: 156
Đúng & trước hạn: 156
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.79%
Đúng hạn: 3.21%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 142
Đúng & trước hạn: 138
Trễ hạn 4
Trước hạn: 92.25%
Đúng hạn: 4.93%
Trễ hạn: 2.82%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 108
Đúng & trước hạn: 107
Trễ hạn 1
Trước hạn: 79.63%
Đúng hạn: 19.44%
Trễ hạn: 0.93%
Văn phòng sở
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 4457
Đúng & trước hạn: 3794
Trễ hạn 663
Trước hạn: 81.36%
Đúng hạn: 3.77%
Trễ hạn: 14.87%