Ban giám đốc Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 75
Đúng & trước hạn: 66
Trễ hạn 9
Trước hạn: 82.67%
Đúng hạn: 5.33%
Trễ hạn: 12%
Ban giám đốc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 313
Đúng & trước hạn: 180
Trễ hạn 133
Trước hạn: 53.99%
Đúng hạn: 3.51%
Trễ hạn: 42.5%
Ban giám đốc Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 23
Trễ hạn 1
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 8.33%
Trễ hạn: 4.17%
Ban giám đốc Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 254
Đúng & trước hạn: 253
Trễ hạn 1
Trước hạn: 81.89%
Đúng hạn: 17.72%
Trễ hạn: 0.39%
Ban giám đốc Sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 118
Đúng & trước hạn: 117
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.46%
Đúng hạn: 1.69%
Trễ hạn: 0.85%
Ban giám đốc sở
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 32
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực BQLKCN - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 9
Trễ hạn 3
Trước hạn: 58.33%
Đúng hạn: 16.67%
Trễ hạn: 25%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 94
Đúng & trước hạn: 85
Trễ hạn 9
Trước hạn: 86.17%
Đúng hạn: 4.26%
Trễ hạn: 9.57%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 32
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 27
Trễ hạn 4
Trước hạn: 48.39%
Đúng hạn: 38.71%
Trễ hạn: 12.9%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 2566
Đúng & trước hạn: 2504
Trễ hạn 62
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 2.88%
Trễ hạn: 2.42%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực VHTT&DL - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 165
Đúng & trước hạn: 165
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.97%
Đúng hạn: 3.03%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 160
Đúng & trước hạn: 153
Trễ hạn 7
Trước hạn: 88.75%
Đúng hạn: 6.88%
Trễ hạn: 4.37%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 286
Đúng & trước hạn: 285
Trễ hạn 1
Trước hạn: 83.22%
Đúng hạn: 16.43%
Trễ hạn: 0.35%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 5164
Đúng & trước hạn: 4855
Trễ hạn 309
Trước hạn: 67.49%
Đúng hạn: 26.53%
Trễ hạn: 5.98%
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 4087
Đúng & trước hạn: 3839
Trễ hạn 248
Trước hạn: 83.41%
Đúng hạn: 10.52%
Trễ hạn: 6.07%
Chi cục Giám Định sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 33
Đúng & trước hạn: 26
Trễ hạn 7
Trước hạn: 45.45%
Đúng hạn: 33.33%
Trễ hạn: 21.22%
Chi cục Trồng trọt và BVTV
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 17
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 10
Trước hạn: 41.18%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 58.82%
Chi cục thuế TX Gia Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục thuế huyện Krông Nô
Số hồ sơ xử lý: 957
Đúng & trước hạn: 953
Trễ hạn 4
Trước hạn: 99.48%
Đúng hạn: 0.1%
Trễ hạn: 0.42%
Chi cục thuế huyện Tuy Đức
Số hồ sơ xử lý: 521
Đúng & trước hạn: 433
Trễ hạn 88
Trước hạn: 81.77%
Đúng hạn: 1.34%
Trễ hạn: 16.89%
Chi cục thuế huyện Đăk Glong
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 19
Trễ hạn 2
Trước hạn: 90.48%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 9.52%
Chi cục thuế huyện Đăk Mil
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp
Số hồ sơ xử lý: 1963
Đúng & trước hạn: 1590
Trễ hạn 373
Trước hạn: 77.18%
Đúng hạn: 3.82%
Trễ hạn: 19%
Chi cục thuế huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 1553
Đúng & trước hạn: 1162
Trễ hạn 391
Trước hạn: 72.18%
Đúng hạn: 2.64%
Trễ hạn: 25.18%
Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 57
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.25%
Đúng hạn: 1.75%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 882
Đúng & trước hạn: 698
Trễ hạn 184
Trước hạn: 71.54%
Đúng hạn: 7.6%
Trễ hạn: 20.86%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo các Sở, ngành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo cục thuế tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Doanh nghiệp kinh tế tập thể và tư nhân Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính - Tổng hợp TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính Tư pháp sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng KT&VLXD sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành VBQPPL sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Y – Dược
Số hồ sơ xử lý: 150
Đúng & trước hạn: 150
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 16%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch – Tài Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 54
Đúng & trước hạn: 45
Trễ hạn 9
Trước hạn: 75.93%
Đúng hạn: 7.41%
Trễ hạn: 16.66%
Phòng Lao động - Việc làm và giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTBXH Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 113
Đúng & trước hạn: 99
Trễ hạn 14
Trước hạn: 83.19%
Đúng hạn: 4.42%
Trễ hạn: 12.39%
Phòng NNPTNT Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 0%
Phòng PTĐT&HTKT sở xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCN
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quy hoạch Kiến trúc
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý công nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh Tra huyện Đăk Song
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 10
Trước hạn: 54.17%
Đúng hạn: 4.17%
Trễ hạn: 41.66%
Phòng Văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sở tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bưu chính viễn thông
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng dân tộc Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng giáo dục Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 2566
Đúng & trước hạn: 2504
Trễ hạn 62
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 2.88%
Trễ hạn: 2.42%
Phòng khoa giáo văn xã Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 15
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 1
Trước hạn: 86.67%
Đúng hạn: 6.67%
Trễ hạn: 6.66%
Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 47
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 7
Trước hạn: 82.98%
Đúng hạn: 2.13%
Trễ hạn: 14.89%
Phòng kinh tế ngành Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 8
Trễ hạn 3
Trước hạn: 54.55%
Đúng hạn: 18.18%
Trễ hạn: 27.27%
Phòng kiểm tra nội bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kê khai và kế toán thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch nghiệp vụ
Số hồ sơ xử lý: 111
Đúng & trước hạn: 110
Trễ hạn 1
Trước hạn: 79.28%
Đúng hạn: 19.82%
Trễ hạn: 0.9%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kỹ thuật hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng nội vụ Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng pháp chế chính sách đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quy hoạch giao đất Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 20
Đúng & trước hạn: 15
Trễ hạn 5
Trước hạn: 70%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 25%
Phòng quản lý năng lượng
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý thương mại
Số hồ sơ xử lý: 10824
Đúng & trước hạn: 10824
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.97%
Đúng hạn: 99.03%
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính và thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh kiểm tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thanh tra thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng thông tin báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 195
Đúng & trước hạn: 156
Trễ hạn 39
Trước hạn: 52.31%
Đúng hạn: 27.69%
Trễ hạn: 20%
Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 4
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài chính kế hoạch Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tài nguyên môi trường Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 553
Đúng & trước hạn: 390
Trễ hạn 163
Trước hạn: 66.73%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 29.47%
Phòng tư pháp Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 177
Đúng & trước hạn: 173
Trễ hạn 4
Trước hạn: 73.45%
Đúng hạn: 24.29%
Trễ hạn: 2.26%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán pháp chế
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 2
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Phòng tổng hợp quy hoạch Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng văn hóa thông tin Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng y tế Huyện Đăk R'lâp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 463
Đúng & trước hạn: 25
Trễ hạn 438
Trước hạn: 5.18%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 94.6%
Phòng đấu thầu thẩm định và giám sát đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Quỹ bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phát triển quỹ đât Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nghĩa Thành
Số hồ sơ xử lý: 268
Đúng & trước hạn: 240
Trễ hạn 28
Trước hạn: 82.84%
Đúng hạn: 6.72%
Trễ hạn: 10.44%
UBND Phường Nghĩa Tân
Số hồ sơ xử lý: 355
Đúng & trước hạn: 341
Trễ hạn 14
Trước hạn: 94.37%
Đúng hạn: 1.69%
Trễ hạn: 3.94%
UBND Phường Quảng Thành
Số hồ sơ xử lý: 151
Đúng & trước hạn: 148
Trễ hạn 3
Trước hạn: 87.42%
Đúng hạn: 10.6%
Trễ hạn: 1.98%
UBND TT Kiến Đức
Số hồ sơ xử lý: 380
Đúng & trước hạn: 356
Trễ hạn 24
Trước hạn: 65.53%
Đúng hạn: 28.16%
Trễ hạn: 6.31%
UBND xã Hưng Bình
Số hồ sơ xử lý: 51
Đúng & trước hạn: 26
Trễ hạn 25
Trước hạn: 50.98%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 49.02%
UBND xã Kiến Thành
Số hồ sơ xử lý: 595
Đúng & trước hạn: 570
Trễ hạn 25
Trước hạn: 48.07%
Đúng hạn: 47.73%
Trễ hạn: 4.2%
UBND xã Nghĩa Thắng
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 33
Trễ hạn 47
Trước hạn: 38.75%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 58.75%
UBND xã Nhân Cơ
Số hồ sơ xử lý: 230
Đúng & trước hạn: 207
Trễ hạn 23
Trước hạn: 80.43%
Đúng hạn: 9.57%
Trễ hạn: 10%
UBND xã Nhân Đạo
Số hồ sơ xử lý: 243
Đúng & trước hạn: 232
Trễ hạn 11
Trước hạn: 58.02%
Đúng hạn: 37.45%
Trễ hạn: 4.53%
UBND xã Quảng Tín
Số hồ sơ xử lý: 974
Đúng & trước hạn: 928
Trễ hạn 46
Trước hạn: 74.33%
Đúng hạn: 20.94%
Trễ hạn: 4.73%
UBND xã Đăk R'moan
Số hồ sơ xử lý: 142
Đúng & trước hạn: 133
Trễ hạn 9
Trước hạn: 83.1%
Đúng hạn: 10.56%
Trễ hạn: 6.34%
UBND xã Đăk Sin
Số hồ sơ xử lý: 301
Đúng & trước hạn: 267
Trễ hạn 34
Trước hạn: 72.76%
Đúng hạn: 15.95%
Trễ hạn: 11.29%
UBND xã Đạo Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 658
Đúng & trước hạn: 628
Trễ hạn 30
Trước hạn: 53.95%
Đúng hạn: 41.49%
Trễ hạn: 4.56%
Văn Phòng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng HDND-UBND Huyện Đăk Rlấp
Số hồ sơ xử lý: 81
Đúng & trước hạn: 48
Trễ hạn 33
Trước hạn: 51.85%
Đúng hạn: 7.41%
Trễ hạn: 40.74%
Văn phòng Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 51
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.04%
Đúng hạn: 1.96%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 40
Trước hạn: 40.85%
Đúng hạn: 2.82%
Trễ hạn: 56.33%
Văn phòng Sở Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở VHTT&DL
Số hồ sơ xử lý: 163
Đúng & trước hạn: 163
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.93%
Đúng hạn: 3.07%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 145
Đúng & trước hạn: 141
Trễ hạn 4
Trước hạn: 92.41%
Đúng hạn: 4.83%
Trễ hạn: 2.76%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 111
Đúng & trước hạn: 110
Trễ hạn 1
Trước hạn: 79.28%
Đúng hạn: 19.82%
Trễ hạn: 0.9%
Văn phòng sở
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng sở công thương
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 4568
Đúng & trước hạn: 3904
Trễ hạn 664
Trước hạn: 81.94%
Đúng hạn: 3.52%
Trễ hạn: 14.54%